top of page

Privacyverklaring

In het kader van de AVG heeft Martha Assurantiën B.V. haar Privacyverklaring geactualiseerd. De nadere uitwerking daarvan treft u aan in deze Privacyverklaring. Wij vinden de privacy van onze klanten, ons netwerk en onze medewerkers heel belangrijk en zijn transparant over welke informatie van personen we verzamelen, gebruiken en delen.

Deze privacyverklaring maakt duidelijk

 • Waarom we informatie van uw verzamelen;

 • Welke informatie we van u verzamelen;

 • Hoe lang we deze informatie bewaren;

 • Met wie we deze informatie delen;

 • Op welke manier we deze informatie veilig bewaren;

 • Hoe u inzage heeft in en controle heeft over deze informatie;

Verantwoordelijkheid

Martha Assurantiën B.V., gevestigd met haar kantoor aan het Roozand 1a te Donderen, is verantwoordelijk voor de  verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens van (potentiële) klanten, relaties in ons netwerk en medewerkers. Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u terecht op martha@martha-assurantien.nl        

 

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52443558.

 

U kunt ons telefonisch bereiken op +31 (0)592-559534.

 

Op onze website https://www.martha-assurantien.nl vindt u informatie over onze dienstverlening en uitgebreide contactgegevens.

Uitgangspunten

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • De persoonsgegevens die wij verwerken zijn van u, niet van ons;

 • De verwerking van de persoonsgegevens toetsen we aan de AVG;

 • We zijn open en duidelijk over de verwerking van persoonsgegevens;

 • Onze medewerkers gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens;

 • Wij verkopen uw gegevens niet aan derden, zonder uw toestemming;

 • Wij stellen uw gegevens niet beschikbaar aan derden, zonder uw toestemming;

 • Wij zijn kritisch op derde partijen waarmee wij samenwerken bij het verwerken van persoonsgegevens en met wie wij samenwerken delen wij desgevraagd met u;

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • het beoordelen en accepteren van (potentiële) risico’s en (potentiële) klanten;

 • het behandelen en afwikkelen van schade dossiers;

 • het beheren en onderhouden van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers;

 • het beheren en onderhouden van het klantenbestand;

 • het offreren, sluiten en uitvoeren van (verzekerings-)overeenkomsten;

 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;

 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

Op grond waarvan verwerken wij uw gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product, verzekering of een financiële dienst in de vorm van advies, bemiddeling of beheer;

 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product of verzekering welke via onze bemiddeling tot stand is gekomen of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;

 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;

 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden, informeren en eventueel uitbouwen van de relatie via -eventueel- direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

Welke persoonsgegevens verzamelen we van u

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u, afhankelijk van het doel:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres;

 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;

 • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs);

 • gegevens over beroep, dienstverband, type vervoerscontract, inkomen, opdrachtgevers en werkgever;

 • gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;

 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;

 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);

 • gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);

 • gegevens ingediende claims/claimhistorie;

 • bepaalde informatie m.b.t. uw belangen/risico adressen.

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

Hoe lang bewaren we uw gegevens

We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om te doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens verzamelen. Voor gegevens die vallen onder de fiscale bewaarplicht die de Belastingdienst ons wettelijk verplicht, geldt dat we deze gegevens minimaal zeven jaar bewaren.

Met wie delen we uw gegevens

We verkopen uw gegevens niet aan derden en delen de gegevens alleen met derden voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Martha Assurantiën B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Welke cookies of vergelijkbare technieken gebruiken wij

Martha Assurantien B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Martha Assurantien B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Uw privacy rechten

Uw gegevens zijn van u en daarom heeft u een aantal rechten. Hieronder ziet u welke rechten u heeft met een verwijzing naar de Autoriteit Persoonsgegevens voor een toelichting.

 • Recht op inzage;

 • Recht op rectificatie en aanvulling;

 • Recht op een menselijke blik;

 • Recht op beperking van de verwerking;

 • Recht op data portabiliteit;

 • Recht op vergetelheid;

 • Recht van bezwaar;

Uitoefenen van uw rechten

Wanneer u één van uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt het verzoek daartoe ook via martha@martha-assurantiën.nl 

Indien nodig kunnen wij na ontvangst van uw verzoek vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs, om zeker te zijn dat het verzoek door uzelf is gedaan. Dit is ter bescherming van uw privacy. U kunt deze kopie sturen via de app KopieID dan wel in de zelf gemaakte kopie uw foto, de readable zone onderaan, uw id nummer en uw BSN nummer zwart te maken.

Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee weken op uw verzoek.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Martha Assurantiën B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via martha@martha-assurantien.nl

bottom of page